Easy Language Center

Kursy j?zyka angielskiego w Opolu


Dopasowane do Twoich potrzeb

Korepetycje i kursy w naszej szkole od wielu lat ciesz? si? du?? popularno?ci? i zainteresowaniem. Do?wiadczenie, skuteczne metody nauczania, zaj?cia prowadzone z pasj? i pe?nym zaanga?owaniem to tylko niektóre z naszych atutów.

W ramach szkolenia z j?zyka angielskiego gwarantujemy:

- zaj?cia w przyjemnej i motywuj?cej atmosferze
- dodatkowe materia?y i pomoce urozmaicaj?ce zaj?cia
- skuteczne metody nauczania jak: Callan czy Talking Kids
- szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania
- kursy grupowe tworzone pod k?tem umiej?tno?ci j?zykowych i wieku
- kursy indywidualne, grupowe i specjalistyczne
- testy pisemne i ustne okre?laj?ce poziom i umiej?tno?ci komunikacyjne
- certyfikat potwierdzaj?cy zdobyt? wiedz? na zako?czenie kursu

Chcesz dowiedzie? si? czego? wi?cej, koniecznie skontaktuj si? z nami. Z przyjemno?ci? odpowiemy na wszystkie pytania. – KONTAKT

 

Czy warto jeszcze uczy? si? angielskiego?

Kurs j?zyka angielskiego w OpoluPostawione powy?ej pytanie jest tylko retoryczne, odpowied? narzuca si? sama! J?zykiem angielskim pos?uguje si? wci?? ponad 320 mln ludzi na ?wiecie. Dla porównania, j?zyk polski jest narz?dziem porozumiewania si? dla zaledwie 50 mln osób. J?zyk angielski plasuje si? na czwartym miejscu pod wzgl?dem komunikacji. Daje mo?liwo?? kontaktów mi?dzy narodami, jest niezb?dny podczas nawi?zywania interesów i handlowej wspó?pracy.

J?zyk angielski stanowi te? j?zyk nauki. Masa najwa?niejszych publikacji powstaje w j?zyku angielskim, jego znajomo?? jest podstawowym warunkiem pokonywania szczebli naukowej kariery, otwiera dost?p do ?wiata wiedzy i odkry?. Wielkie konstrukcje czy cuda wspó?czesnej in?ynierii nigdy nie powsta?yby bez jego udzia?u.

Angielski jest ponadto j?zykiem sztuki, ??czy pokolenia artystów, jest istotnym elementem powstawania scenariuszy, wielkich kinowych ekranizacji. Jest w ko?cu j?zykiem turystyki, jego znajomo?? u?atwia nam kupno biletu na poci?g w niemal ka?dym pa?stwie na ?wiecie. Pos?uguj?c si? cho?by w ma?ym stopniu j?zykiem angielskim, mo?emy mie? pewno??, ?e nie zgubimy drogi w g?szczu labiryntów obcych miast.

J?zyk angielski jest pomostem ??cz?cym ludzi ca?ego globu i u?atwia mi?dzyludzkie relacje. To ju? nie tylko j?zyk, a odkrycie, jest niczym pigu?ka, której po?kni?cie uruchomi w nas mechanizm zrozumienia i komunikacji. Znajomo?? j?zyka angielskiego to po prostu pomys? na ?ycie.

 

Jak opanowa? j?zyk angielski?

Zalewa nas dzi? wielo?? dost?pnych na rynku kursów, które same w sobie nie s? kluczem do sukcesu! Nale?y znale?? najlepszy dla siebie sposób, bior?c pod uwag? cechy charakterologiczne, mo?liwo?ci czasowe, pami??, metod? zapami?tywania s?ów i gramatyki.

Szko?a j?zykowa ELC oferuje kurs angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Nie musisz zaczyna? od zera je?li opanowa?e? ju? podstawy. Wolisz uczy? si? sam? Zaproponujemy ci kurs indywidualny, prywatne lekcje z profesjonalnym nauczycielem, który dostosuje tryb nauki do twoich umiej?tno?ci.

A mo?e motywuj? ci? inni, lubisz porównywa? swoje osi?gni?cia z s?siadem z ?awki – zapisz si? na kurs do grupy odpowiadaj?cej twojemu poziomowi wiedzy. Nie musisz uczy? si? s?ownictwa medycznego czy biznesowego je?li wybierasz si? do Wielkiej Brytanii na wakacje. Zaproponujemy kurs, którego program skoncentrowany jest na zapami?taniu najbardziej powszechnego s?ownictwa, mniej oficjalnego, a gramatyka ogranicza si? do potrzeb prostej komunikacji.

Kursu j?zykowe dla doros?ych

O metodzie Callana  4 razy szybciej = 4 razy taniej.

Uczymy angielskiego popularn? i jedn? z najefektywniejszych metod - Callana! Kurs nastawiony jest na ci?g?? komunikacj?, zapami?tywanie s?ownictwa i gramatyki bez regu?ek czy wykonywania zb?dnych ?wicze? pisemnych. Dzi?ki metodzie Callana opanujesz j?zyk cztery razy szybciej ni? tradycyjnie, a Certyfikat Cambridge First otrzymasz ju? po 160 godzinach nauki. Efekty osi?ga si? dzi?ki uczestnictwu w niewielkich, kilkuosobowych grupach i ci?g?ej konwersacji z nauczycielem oraz uczestnikami kursu. To jeden z najlepszych sposobów umo?liwiaj?cych bieg?e opanowanie j?zyka. wi?cej

 

Kursy j?zykowe dla dzieci

Kursu j?zykowe dla dzieci W Opolu Talking KidsTalking Kids jest nowoczesn? i wyj?tkowo skuteczn? metod? nauki j?zyka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i z m?odszych klas szkó? podstawowych. Lekcje zosta?y skonstruowane w taki sposób by maksymalnie wykorzysta? mo?liwo?ci poznawcze i percepcyjne dzieci. Sama nauka na zaj?ciach uzupe?niona jest o dodatkowe materia?y w postaci podr?czników i nagra?, z których dzieci korzystaj? w domu co pozwala utrwali? nabyte na zaj?ciach umiej?tno?ci.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, z przyjemno?ci? odpowiemy na wszystkie pytania dotycz?ce kursów j?zyka angielskiego.